Ara
Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Merkez Amaçları / Merkez Faaliyet Alanları

06.10.2021 13:19

Merkezimiz amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

- Engellilerin yaşam kalitesini artırabilmek için engellileri ve engelli ailelerini bilinçlendirme ve yetiştirme hizmetlerini sunmak,

- Diğer disiplinlerle engellilere yönelik araştırmalar konusunda işbirliği sağlamak,

- Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine katılmak ya da buna imkân sağlamak,

- Toplumun engellilere ve engelli yaşamına yönelik bilgi, tutum ve davranış eksikliklerini ve yanlışlıklarını tespit ederek bunların giderilmesine yönelik eğitimler düzenlemek,

- Üniversite öğrencilerinin engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik bilinçlenmelerini sağlamak ve Merkezin gerçekleştireceği projelerde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde           bulunmak, bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek,

- Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde engelliler için engelsiz bir yaşam oluşturma yönünde toplumun bilinçlendirilmesini ve duyarlı hale gelmesini sağlamak,

- Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda; projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek,

- Toplumun engellilerin çekmiş olduğu sıkıntılar konusunda bilgilendirilmesi ve engelli yaşamını iyileştirme yönünde eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,

- İlgili mevzuat çerçevesinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile kişilere, çalışma alanına giren konularda bilirkişilik hizmeti vermek,

- Rektörlüğün ve Merkez yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak. 

Hızlı Erişim