Ara
Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmelikler/Yönergeler

06.10.2021 13:19

 

19 Haziran 2009 CUMA      Resmî Gazete            Sayı : 27263


FIRAT ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA YÖNETMELİK

Fırat Üniversitesinden:

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Fırat Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezinin yönetimine, organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

           Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fırat Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

           Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

          Tanımlar

             MADDE 4 – (1)  Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             b) Merkez: Fırat Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü,

             d) Rektörlük: Fırat Üniversitesi Rektörlüğünü,

             e) Senato: Fırat Üniversitesi Senatosunu,

             f) Üniversite: Fırat Üniversitesini,

             g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

           Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

             a) Üniversite içinde olduğu kadar, Üniversite çevresindeki engelli vatandaşların sorunlarıyla ilgilenmek ve çağdaş dünyanın beklentilerine uygun olacak şekilde hizmet sunmak, 

             b) Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dalları, Bölgede ve ülke çapında faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde, engellilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için her alanda araştırma ve uygulamalar gerçekleştirmek, engellilere yönelik eğitim hizmetlerinin verimliliğini ve niteliğini artırmak,

             c) Ulusal ve uluslararası nitelikte kurs, konferans, seminer, kongre ve her türlü bilimsel etkinliği gerçekleştirmek,

             ç) Bu alanda ihtiyaç duyulan uzmanların teminine katkı sağlamak.

           Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

             a) Engellilerin yaşam kalitesini artırabilmek için engellileri ve engelli ailelerini bilinçlendirme ve yetiştirme  hizmetlerini sunmak,

             b) Diğer disiplinlerle engellilere yönelik araştırmalar konusunda işbirliği sağlamak,

             c) Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine katılmak ya da buna imkân sağlamak,

             ç) Toplumun engellilere ve engelli yaşamına  yönelik bilgi, tutum ve davranış eksikliklerini ve yanlışlıklarını tespit ederek bunların giderilmesine yönelik eğitimler düzenlemek,

             d) Üniversite öğrencilerinin engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik bilinçlenmelerini sağlamak ve Merkezin gerçekleştireceği projelerde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak, bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek,

             e) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde engelliler için engelsiz bir yaşam oluşturma yönünde  toplumun bilinçlendirilmesini ve duyarlı hale gelmesini sağlamak,

             f) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda; projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek,

             g) Toplumun engellilerin çekmiş olduğu sıkıntılar  konusunda bilgilendirilmesi ve engelli yaşamını iyileştirme yönünde eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,

             ğ) İlgili mevzuat çerçevesinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile kişilere, çalışma alanına giren konularda bilirkişilik hizmeti vermek,

             h) Rektörlüğün ve Merkez yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

           Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

           Merkez müdürü

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Merkezi temsil etmek, faaliyetlerini koordine etmek ve yürütmek üzere, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevine son verilebilir.

             (2) Merkez Müdürü; kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl için, en çok üç öğretim üyesini Merkez müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

             (3) Merkez müdür yardımcıları; Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olurlar. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri, Rektörün onayı ile kendisine vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez müdür yardımcılarının görev süresi, Merkez Müdürünün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer.

             Merkez müdürünün görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

             a) Merkez ve alt birimlerinde işitme, görme, ortopedik ve zihinsel engelliler çalışma gruplarının en iyi şekilde çalışması için gerekli tedbirleri almak,

             b) Danışma Kurulu kararlarını uygulamak,

             c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

             ç) Merkezin amaçları doğrultusunda oluşturulan çalışma grup ve birimlerinin programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek,

             d) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

             e) Merkezin yönetim ve  denetim görevini yürütmek,

             f) Engellilere yönelik hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak,

             g) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını, bütçe ile ilgili önerilerini ve görüşülecek diğer konuları tespit ederek gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna  sunmak,

             ğ) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Merkez Müdürünün önerisi  üzerine Rektörün onayı ile  Üniversitenin çeşitli fakültelerinden görevlendirilecek sekiz öğretim elemanı olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

             (2) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa Merkez Müdürü başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak,

             b) Merkez bünyesinde bulunan birimlerin çalışma plan ve programlarını hazırlamak, bunlar arasında koordinasyonu sağlamak,

             c) Rektörlüğe sunulacak yıllık faaliyet raporunu görüşmek,

             ç) Merkezin ihtiyaçlarını belirlemek,

             d) Merkez ile ilgili hazırlanan projeleri inceleyip Danışma Kuruluna sunmak,

             e) Merkezde engellilere ilişkin hizmetlerin etkili bir biçimde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

           Danışma kurulu

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör ve Rektör yardımcıları ile her fakülte ve yüksek okuldan öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri  bir profesör, profesörün bulunmadığı durumlarda doçent veya yardımcı doçent olmak üzere toplam onsekiz kişiden oluşur. Rektör ve Rektör yardımcıları Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

             (2) Rektör ve Rektör yardımcıları dışında, bu maddenin birinci fıkrası gereğince belirlenmiş üyelerin görev süresi üç yıl olup süresi dolanlar aynı yöntemle yeniden seçilebilirler. Görev süresi içinde ayrılanların yerine,  kalan görev süresini tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye seçilir.

             (3) Danışma Kurulu, Rektörün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Toplantılar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Danışma Kurulunun sekretaryasını Kurulun oyları ile seçilen bir öğretim üyesi yürütür.

           Danışma kurulunun görevleri

             MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin amaçları ile ilgili konularda görüş oluşturup açıklamak,

             b)  Merkezde her kesimden gelen istek ve önerileri değerlendirerek yeni çalışma konularının gündeme getirilmesi ve sorunların çözümüne yönelik kararlar oluşturulmasına katkı sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Merkez ünite ve birimlerinin, komite ve komisyonların çalışma usul ve esasları

             MADDE 14 – (1) Merkez ve Merkezin alt birimlerinde çalışan kişiler, yürütülen hizmetler açısından Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

             (2) Merkezin faaliyet alanlarında görevli kişiler, hizmetlerin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesi açısından Merkez yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde bulunur ve Merkez yönetimine karşı sorumludur.

             (3) Merkezin verimlilik ve etkinliğinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla komiteler ya da komisyonlar kurulabilir. Komite ve komisyonların; görevleri, buralarda görevlendirilecek kişilerin görevleri ile çalışma şekline ilişkin esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 16 – (1) 28/2/1994 tarihli ve 21863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi İşitme Özürlüleri Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Mevcut kurulların üyeleri

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulmuş kurulların üyeleri, görev süreleri doluncaya kadar görevlerine devam ederler.

             Yürürlük

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür

 

 

Yönerge

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
ENGELLİ ÖĞRENCİLER EĞİTİM – ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMALARI
YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Amaç
Madde 1 – Bu Yönerge’nin amacı; Fırat Üniversitesi’nde ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora programlarında kayıtlı bulunan engelli öğrencilerin engel durumlarından dolayı ders ve sınav uygulamalarında karşılaştıkları eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve engelli öğrencilerin başarılarına pozitif katkıda bulunmaktır.

Kapsam
Madde 2 – Bu Yönerge; Fırat  Üniversitesi’nde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında kayıtlı bulunan engelli öğrencilere yönelik uygulanan ders ve sınav uygulamalarını kapsar.

Dayanak
Madde 3 – Bu Yönerge; 14/08/2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin 12’inci Maddesi’nin (ğ) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 – Bu Yönerge’de geçen;
a.      Üniversite: Fırat Üniversitesi’ni,
b.      Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörü’nü,
c.      Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi: 19/06/2009 tarih ve 27263  sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin 11’inci Maddesi uyarınca Fırat Üniversitesi’nde kurulan Merkezi,
d.      Yönetim Kurulu:  Merkez Müdürü ve Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektörün onayı ile Üniversitenin çeşitli fakültelerinden görevlendirilecek sekiz öğretim elemanı olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşan kurulu,

e.      Engelli Öğrenci: Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeni ile toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve koruma, bakım, iyileştirme, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan yükseköğretim öğrencisini,
f.      Engelli Sağlık Kurulu Raporu: Engelli Sağlık Kurulu’nca hazırlanan kişilerin özür ve sağlık durumları ile kullanım amacını belirten belgeyi,
g.      Ders: Fırat Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında okutulan zorunlu, seçmeli dersler ve uygulama dersleri,
h.      Sınav: Fırat Üniversitesi’nde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına dair yapılan ara sınavlar ve final sınavları ile bu sınavlara ek olarak yapılan mazeret, bütünleme, tek ders v.b. sınavları,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ders Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar

Ders Uygulamaları
Madde 5 – Ders öncesinde, sırasında ve sonrasında engelli öğrencilerin engel durumlarından dolayı karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve engelli öğrencilerin ders uygulamaları nedeni ile başarılarının olumsuz yönde etkilenmemesine yönelik ders uygulamaları usul ve esasları aşağıdaki gibidir.
a.      İşitme engelli öğrenci bulunan sınıflarda işitme cihazı kullanıp, kullanmamasına bakılmaksızın oturma düzeni plânlanırken ders veren / sunum yapan öğretim elemanını rahatlıkla görebilecekleri şekilde plânlanır,
b.      İşitme engelli öğrenci bulunan sınıflarda ders veren / sunum yapan öğretim elemanı yüzü sınıfa dönük olarak sunuşta bulunur,
c.      Görme engelli öğrencilerin bilgisayar kullanarak uygulamalı görecekleri derslerde kullandıkları bilgisayarların sesli hale getirilmeleri sağlanır,
d.      Görme engelli öğrencilerin kişisel görüş ve tartışmalar hariç olmak üzere objektif konuların işlendiği dersleri ses kayıt cihazı ile kaydetmesine izin verilir,
e.      Görme engelli öğrencilerin görsel materyallerden yararlanamayacakları için bu materyallerin kullanıldığı derslerle ilgili olarak materyaller hakkında sözlü betimleme yapılarak görme engelli öğrencinin materyali kavraması sağlanır,
f.      Görme engelli öğrencilere dersi takip edebilmeleri için ilgili ders materyalleri (kitap, dergi, test, sunum v.b.) bilgisayarlarında sesli olarak dinleyebilecekleri formatlarda (MS Word, Mp3 v.b.) ders öncesinde öğrencilere verilir,
g.      Bedensel engelli öğrencilerin bulunduğu sınıfların mimari olarak en uygun olan katlarda oluşturulması sağlanır,
h.      Engelli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda ders veren / sunum yapan öğretim elemanı ders ile ilgili olarak hazırlayacağı slayt, sunum, sinevizyon, tepegöz v.s. dokümanları engel gruplarını dikkate alarak hazırlar,

Ders Muafiyeti
Madde 6 – Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelendirilmiş olan engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür. Ancak engelli olması nedeniyle öğrencinin, herhangi bir dersin gereklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve ders veren öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar ve düzenlemeler  yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Öğrencinin dersin gereklerini yapılan uyarlamalara rağmen, yerine getirmemesi halinde, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile varsa, o derse eşdeğer olan bir başka ders alır, eşdeğer ders yoksa muaf  sayılır ve (M) notu verilir.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, dersi veren öğretim elemanının onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip öğrenciye uygun hale getirilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ve yazmaya yardımcı kişi veya araçlar sağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar

Sınav Uygulamaları
Madde 7 - Sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında engelli öğrencilerin engel durumlarından dolayı karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve engelli öğrencilerin sınav uygulamaları nedeni ile başarılarının olumsuz yönde etkilenmemesine yönelik sınav uygulamaları usul ve esasları aşağıdaki gibidir.
a.      Sınav salonları engelli öğrencilerin ulaşılabilirliği göz önünde bulundurularak, düzenlenir,
b.      Sınav görevlileri tarafından sınav ya da sorular ile ilgili yapılacak olan duyuru, hatırlatma ya da düzeltmelerin engelli öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurularak yapmaları sağlanır,
c.      İhtiyaç duyulması halinde engelli öğrencilerin sınavlara yardımcı araç – gereç ile (İşitme Cihazı, Teleskopik Gözlük, Prizmatik Gözlük, Büyüteç v.b.) girmeleri sağlanır,
d.      İhtiyaç duyulması halinde engelli öğrencilerin yazılı sınavlarına refakat edecek, sınav olunan ders ile ilgili bölümün terminolojisine hâkim (öğretim görevlisi / araştırma görevlisi) olan okuyucu – işaretleyici görevlendirilir,
e.      İhtiyaç duyulması halinde engelli öğrencilerin sınavlarını bilgisayar ortamında yazarak olmaları sağlanır,
f.      Görme engelli öğrencilerin talebi doğrultusunda soru kitapçığı ya da soru kâğıdı Braille (Kabartma) ya da sesli olarak hazırlanır,
g.      Kısmi görme kaybı olan az gören görme engelli öğrenciler için soru kitapçığı ya da soru kâğıdı 16 – 18 punto ya da daha büyük puntolarda basılmış olarak hazırlanır,
h.      İşitme engelli öğrencilerin sınavları eğer uygunsa çoktan seçmeli testler şeklinde yapılır,
i.      Görme, işitme, dikkat eksikliği, hiperaktive, disleksi - Disgrafi v.b. engeli bulunan engelli öğrenciler normal sınav salonlarından ayrı olarak başkalarından rahatsız olmayacakları ve başkalarını da rahatsız etmeyecekleri salonlarda tek kişi olarak sınav olmaları sağlanır,
j.      Okuyucu – işaretleyici ya da büyük puntolu soru kâğıdı ya da kitapçığı ile sınava giren görme engelli öğrenciler ile yazma ve hareket güçlüğü çeken engelli öğrencilere sınav süresinin üçte biri kadar ek süre verilir,
k.      İhtiyaç duyulması halinde engelli öğrencilerin sınavlara ilaç, tıbbi malzeme ya da sıvı ile (İnsulin Pompası v.b.) girmelerine izin verilir,
l.      İhtiyaç duyulması halinde engelli öğrencilerin sınav sırasında sınav görevlisi nezaretinde tuvalet – lavabo ihtiyacını karşılamasına izin verilir,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uyuşmazlık ve Hüküm Eksikliği
Madde 8 – Bu Yönerge’de yer alan hükümler ile ilgili olarak engelli öğrenci ile öğrencisi bulunduğu fakülte, yüksekokul, enstitü veya meslek yüksekokulu ile uyuşmazlık yaşarsa ya da bu Yönerge’de tanımlanmamış bir engellilik durumu ve ihtiyacı ile karşılaşılırsa ilgili Yönetim Kurulu konuyu görüşerek, karara bağlar.

Yürürlük
Madde 9 – Bu Yönerge hükümleri; Fırat Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 10 – Bu Yönerge hükümlerini; Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.

________________________________________________
Prof.Dr.Hatice ERÖKSÜZ
F.Ü Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
Üniversite Mah.
F.Ü. Veteriner Fakültesi
PK23119 Merkez / ELAZIĞ
Telefon: 0 (424) 237 00 00
Gsm    : 0 (536) 440 78 90
Web    : http://fueaum@firat.edu.tr
_______________________________________________
ENGELSIZ-UNI mailing list
http://engelsizfiratuni@gmail.com

Hızlı Erişim